Bliksem Schrijfbureau • Copywriting • Freelance Copywriter

Algemene voorwaarden

Kleine lettertjes zijn nooit leuk. Daarom zetten we ze niet klein, maar gewoon leesbaar. Erg spannende lectuur is het niet, maar als je met je tablet in de hand de slaap niet kan vatten, is dit je ideale compagnon de route.

1. Toepasbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Bliksem Schrijfbureau en de opdrachtgever. Deze voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen vermeld.

Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

2. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

Om betwistingen te vermijden, starten de activiteiten voor copywriting pas zodra Bliksem Schrijfbureau de door de opdrachtgever getekende offerte of orderbevestiging via e-mail of brief ontvangen heeft. Bliksem Schrijfbureau houdt zich het recht voor haar offerte, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever. Bliksem Schrijfbureau behoudt zich het recht voor de gedane offerte nog te herroepen na de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever, indien Bliksem Schrijfbureau vóór de offerte geen volledige briefing heeft ontvangen.

Prijzen zijn in euro en exclusief btw, inclusief spaties. Alle offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaven, in elke vorm ook, zijn vrijblijvend. Ze houden geen verbintenis in hoofde van Bliksem Schrijfbureau in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten. Samengestelde prijzen verplichten Bliksem Schrijfbureau niet tot levering van een gedeeltelijke opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 

3. Uitvoering van de opdracht

Bliksem Schrijfbureau schrijft teksten die voldoen aan alle taalkundige normen en onderwerpt deze ook nog eens aan een inhoudelijke en taalkundige check.

De gebruiksdoeleinden en de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens voor het plaatsen van de opdracht moeten door de opdrachtgever aan Bliksem Schrijfbureau worden meegedeeld. Indien de opdrachtgever bijzondere wensen heeft ten aanzien van de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd, geeft hij dit bij de bestelling van de opdracht zelf aan. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Bliksem Schrijfbureau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever aan te rekenen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Bliksem Schrijfbureau het recht een opdracht, gedeeltelijk of volledig, indien nodig door een onafhankelijke derde te laten uitvoeren. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

Bliksem Schrijfbureau is niet gebonden aan de leveringstermijn vooropgesteld door de opdrachtgever. Die geldt als streefdatum. Bliksem Schrijfbureau spant zich in om de leveringstermijn opgegeven door de opdrachtgever zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien door de opdrachtgever geen uitdrukkelijke leveringstermijn is opgegeven, behoudt Bliksem Schrijfbureau zich het recht voor deze leveringstermijn zelf naar redelijkheid te bepalen. De genoemde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Bliksem Schrijfbureau bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Bliksem Schrijfbureau verbindt zich ertoe de opdrachtgever op de hoogte te stellen vanaf het moment dat het voor Bliksem Schrijfbureau duidelijk wordt dat de desbetreffende opdracht niet binnen de gestelde termijn zal kunnen geleverd worden (bv. door overmacht).

De oplevering vindt plaats na versturing van de definitieve opdrachtteksten door Bliksem Schrijfbureau via e-mail, post of koerier.

In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Bliksem Schrijfbureau is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Bliksem Schrijfbureau mogelijk te maken.

 

4. Gratis correctieronde

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie binnen de 15 kalenderdagen na oplevering van de definitieve teksten. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en worden extra aangerekend tegen de prijs vermeld in de offerte. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte vermeld.

 

5. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en uitvoering van de opdracht beïnvloed kan worden als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voorvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als dit leidt tot meerwerk wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever gefactureerd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen kan Bliksem Schrijfbureau de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk goedkeurde.

6. Eigendom- en intellectuele rechten

De eigendoms- en intellectuele rechten van alle geleverde teksten blijven het eigendom van Bliksem Schrijfbureau totdat de opdrachtgever de volledige factuur betaald heeft. Op dat moment draagt Bliksem Schrijfbureau de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik of overdacht aan derden in eender welk medium.

De opdrachtgever vrijwaart Bliksem Schrijfbureau tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op auteurs-, eigendoms-, octrooi-, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de (uitvoering van de) opdracht.

 

7. Bescherming van de privacy en vertrouwelijkheid

Bliksem Schrijfbureau zal rekening houden met de bepaling van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Gegevens en informatie over de opdrachtgever en zijn opdrachten worden niet doorgegeven aan derden. Bliksem Schrijfbureau neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever te beschermen. Omgekeerd zal de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Bliksem Schrijfbureau geen mededelingen aan derden doen over de werkwijze en prijsoffertes van Bliksem Schrijfbureau, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Bliksem Schrijfbureau behoudt zich het recht de door haar uitgevoerde opdrachten te tonen (in al dan niet gewijzigde vorm) op de eigen website of te gebruiken in een portfolio.

 

8. Verantwoordelijkheid over de inhoud van de teksten

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Bliksem Schrijfbureau kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden, ook niet voor afspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

 

9. Facturatie

Bliksem Schrijfbureau factureert bij oplevering van de definitieve tekstversie. Als de opdrachtgever langer dan 15 kalenderdagen wacht met de correctieronde waarvan sprake in artikel 4, heeft Bliksem Schrijfbureau het recht om het volledige bedrag van de betreffende opdracht te factureren voor de correctieronde plaatsvindt. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen heeft Bliksem Schrijfbureau het recht om maandelijks te factureren voor de geleverde prestaties. Voor samengestelde opdrachten heeft Bliksem Schrijfbureau het recht om elke deelaflevering afzonderlijk te factureren.

 

10. Klachten binnen 8 kalenderdagen

Klachten worden enkel aanvaard als ze binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur schriftelijk per aangetekende zending gemeld worden. Klachten zijn enkel mogelijk als de opdrachtgever de ingeleverde teksten nog niet aangepast, bewerkt, gepubliceerd, in gebruik genomen of aan derden overgemaakt heeft.

 

11. Betaling binnen 30 kalenderdagen

Alle facturen moeten uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald worden, zonder aftrek van enige korting.

 

12. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens artikel 1147 van de Belgische Wetgeving. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent van het door de opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 100 euro. Bovendien worden verwijlintresten aangerekend van 1 procent per begonnen maand na de vervaldatum van de betreffende factuur. Schadevergoedingen en interesten blijven verschuldigd ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

 

13. Verzuim van de opdrachtgever

Bij vertraging van de uitvoering of levering van de teksten door verzuim van de opdrachtgever, ongeacht of deze veroorzaakt wordt door overmacht aan zijn zijde, heeft Bliksem Schrijfbureau het recht het volledige overeengekomen bedrag te factureren. Gemaakte kosten zoals voorbereidingswerk en materialen bestemd voor deze opdracht zijn daarin inbegrepen. Dit vermindert niet het recht van Bliksem Schrijfbureau verdere kosten, schadevergoeding en interesten te vorderen.

Genoeg kleine letters.
Tijd voor actie!

Lees je liever aanstekelijke baselines en geestige copywriting dan juridische poespas?
Wij ook. Bel, mail of stuur je gele briefkaart en we gaan meteen aan de slag met jouw teksten.

let’s write